Hanai Takashi & Suzuki Yusuke (Japon) - raphael-dovelos